دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

راه هاي ارتباط با ما:


-  آدرس سامانه پاسخ گويي الکترونيکي :

             http://hlp.ui.ac.ir

-  شماره تلفن و نمابر:

                 7932323 - 313 (098)     

                 6684435 - 313 (098)

-  آدرس وب سايت و پست الکترونيکي :

            http://citc.ui.ac.ir

              postmaster AT nic.ui.ac.ir

-  آدرس پستي :

اصفهان - ميدان آزادي - خيابان هزارجريب درب شرقي دانشگاه اصفهان- جنب مخابرات دانشگاه - مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات