دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


نحوه  درخواست آدرس پست الکترونيکي دانشگاهي جهت اعضاء هيئت علمي ، کارمندان و دانشجويان


الف : اعضاء هيئت علمي و کارمندان

اعضاء محترم هيئت علمي و کارمندان گرامي دانشگاه لازم است جهت دريافت آدرس ايميل ، به وب سايت دانشگاه مراجعه و از بخش مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات، قسمت فرم ها ، فرم مربوط به درخواست آدرس پست الکترونيکي را دانلود و تکميل نموده و به امضاء رييس واحد يا رييس دانشکده برسانند و مسئول دفتر واحد آنرا اسکن نموده و ضميمه نامه اي نمايند که به منظور معرفي ايشان ، از طرف رييس واحد يا دانشکده به رياست مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت دستور ارجاع مي گردد.

 فرم مذکور را، جهت چاپ و تکميل، مي توانيد از اين آدرس دريافت نماييد.

ضمناً اعضاء محترم هيئت علمي جهت تغيير کلمه عبور يا رمز آدرس پست الکترونيکي ، لازم است با مسئول شبکه دانشکده خود  تماس حاصل نمايند يا از طريق اتوماسيون درخواست خود را به ايشان ارسال فرمايند.

کارمندان محترم، نيز درخواست تغيير رمز را با ذکر آدرس ايميل دانشگاه از طريق اتوماسيون اداري براي اينجانب هما بديعي کارشناس نرم افزار مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال نمايند.


ب: دانشجويان مقطع کارشناسي ، ارشد و دکتري

 دانشجویان محترم درصورتي که بدهي شهريه يا مشکل آموزشي نداشته باشند ، جهت ايجاد آدرس پست الکترونيکي ( و يا براي تغییر کلمه عبور مربوط به آدرس ايميل خود) لازم است با استفاده از شماره دانشجويي و رمز مربوط به سامانه دانشجويي ( سيستم گلستان )  به اين آدرس مراجعه نمايند. (http://eias.ui.ac.ir)