دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

ليست کارها (Tasks)

اين قسمت مربوط به تعريف و مشخص کردن اموري است که بايستي روزانه در طول بازه زماني خاصي زمان بندي شده و انجام گيرند.