دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

مديريت فايل ها (File Manager)

        در اين بخش مي توان فايل هاي ضروري و شخصي خود را در پوشه هاي دلخواه قرار داد تا هرگاه از مکان هاي مختلف به سرور پست الکترونيکي وارد مي شويم اين فايل ها جهت استفاده  شخصي (غير قابل نمايش براي ديگران) در دسترس باشند. 

        اعضاي محترم هيئت علمي اين امکان را دارند که صفحات خانگي (Home Page) خود را نيز از اين طريق مديريت و به روز رساني نمايند. 

       براي اين منظور پوشه اي به نام Public-html (عمومي و قابل مشاهده براي عموم ) در قسمت File Manager در نظر گرفته شده است که محتواي آن از طريق آدرس صفحات خانگي اساتيد در اينترنت قابل مشاهده است.

        (به طور مثال اگر شناسه استادي a.mohamadi@eng.ui.ac.ir باشد آنگاه محتواي پوشه Public-html  از طريق آدرس http://eng.ui.ac.ir/~a.mohamadi  از طريق اينترنت براي عموم قابل مشاهده است.)

        بنابراين اساتيد محترم مي توانند به راحتي صفحات شخصي دلخواه و غير رسمي خود را طراحي و در اين پوشه قرار دهند. لازم به ذکر است پوشه Public-html تنها براي اعضاء هيئت علمي در نظر گرفته شده است .

        حجم کلي فضاي در نظر گرفته شده در قسمت File Manager براي اساتيد 300 مگابايت و جهت سايرين 200 مگابايت مي باشد.

        ماکزيمم حجم هر فايل جهت بارگذاري نبايد از 10 مگابايت بيشتر باشد.
       مجدداً  يادآوري مي گردد پوشه Public_html تنها قابل استفاده توسط اعضا هيئت علمي است و جهت نمايش صفحات خانگي براي عموم در اينترنت به کار مي رود.

ولي فايل هايي که بيرون از پوشه Public_html قرار گيرد شخصي است و براي ديگران قابل مشاهده نيست .