دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

 دفترچه آدرس  (Address Book) :

در اين قسمت مي توان ليستي از آدرس هاي  ايميلي که مرتب با آنها سر و کار داريم در قالب دفترچه آدرس ذخيره نماييم تا بعداً هنگام ايجاد ايميل جديد و انتخاب To ، ‌Cc و Bcc  لازم نباشد آدرس گيرنده را به طور کامل تايپ نماييم بلکه از ليست آماده اي که اينجا ايجاد نموده ايم انتخاب مي کنيم.