دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


اعلام پيام ها به عنوان هرزنامه :

 هنگام مشاهده ايميل ها بسته به آن که در کدام پوشه باشيم مي توان گزينه هاي زير را انتخاب نمود :

 

-->  SPAM : چنانچه در حال مشاهده پوشه Inbox باشيم (1) و متوجه شويم ايميلي به صورت هرزنامه است ، آن را بوسيله فعال نمودن مربع کنارپيام انتخاب نموده (2) و از بالاي صفحه گزينه  SPAM  را کليک مي کنيم (3).

در پايين صفحه پيامي مبني بر اينکه "ايميل مورد نظر به عنوان اسپم (Spam) گزارش شد" ظاهر مي شود (4).

-->  Not SPAM يا Innocent : چنانچه در پوشه Spam باشيم(1) و متوجه شويم ايميلي اشتباهاً به صورت هرزنامه معرفي شده و در پوشه اسپم هاقرار گرفته است ، آن را بوسيله فعال نمودن مربع کنار پيام انتخاب نموده (2) و از بالاي صفحه گزينه Innocent يا Not SPAM را کليک مي کنيم(3).

در پايين صفحه پيامي مبني بر اينکه "ايميل مورد نظر به عنوان  "غيراسپم"  ( Innocent) گزارش شد"  ظاهر مي شود (4).