دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

فيلترنمودن پيام ها (Filter) :

 اين گزينه که با کليک بر روي منوي Mail قابل دسترسي است، زماني استفاده مي شود که بخواهيم آدرس فرستنده اي را در ليست سياه (Blacklist) قرار دهيم و يا آدرسي ديگر را در ليست سفيد (Whitelist) اضافه نماييم. بايد توجه داشت که هر آدرس را به صورت جداگانه در سطري مجزا وارد نماييم.

توسط گزينه فيلتر قادر خواهيم بود ايميل هاي ناخواسته را يا بدون ذخيره در پوشه Inbox  فوراً حذف نماييم ( روش اول)  و يا آنها را به پوشه اي مشخص و قابل انتخاب انتقال دهيم ( روش دوم) ، که اين موارد توسط گزينه Action  طبق شکل زير قابل دسترسي است.