دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


مرتب سازي ليست پيامها (Sort) : 

 مي توان نحوه نمايش پيام ها را به صورت هاي مختلف بر اساس تاريخ ، آدرس فرستنده ، موضوع پيام و ... مرتب نمود.

به اين منظور کافي است بر روي هر يک از عناوين مذکور در سطر بالا که سرستون هاي ليست پيام ها مي باشند کليک نماييم تا بر اساس هريک از آنها مرتب سازي انجام گردد.به عنوان مثال جهت مرتب شدن پيام ها بر اساس تاريخ لازم است بر روي کلمه Date  کليک نماييم. همچنين در مثلث کنار کلمه تاريخ، عبارت زمان "رسيدن نامه" و  "تاريخ نامه" نيز قرار دارد که مي توان به دلخواه انتخاب نمود.