دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي


مشاهده ليست پيام ها: 

با کليک کردن بر روي منوي Mail  از صفحه اصلي، ليست پوشه هاي موجود، در سمت چپ صفحه، نمايش داده مي شود و با انتخاب هر يک از پوشه ها مي توان ليست پيام هاي موجود در آنها را در سمت راست صفحه مشاهده نمود.
جهت مشاهده متن و بدنه پيام ها کافي است روي آنها دوبار کليک نماييم. همچنين مي توان عبارت "Html Version of Message " را که در پايين کادر مربوط به عنوان نامه (Header) قرار دارد، کليک چپ نماييم.