دانشگاه اصفهان

پست الکترونيکي

هشدارهاي امنيتي

هشدارهاي امنيتي مربوط به سرور پست الکترونيکي و نکات مهمي که لازم است هنگام کار با صندوق پستي رعايت نمود، در اين بخش بصورت مجزا در زير منوي هشدارهاي امنيتي از منوي اصلي قرار داده شده است.